Menu

Obec Horná Lehota

Čaká nás sčítanie obyvateľov domov a bytov

Čaká nás sčítanie obyvateľov domov a bytov 1

Tieto dni prebieha na Slovensku sčívanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Čo všetko by ste mali o sčítaní vedieť?

Opatrenie č. 44/2020 Z. z.

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov

 

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky z 9. marca 2020, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov. Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§1

Charakteristiky zisťovaných údajov o témach týkajúcich sa obyvateľov k rozhodujúcemu okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sú tieto:

 • miesto trvalého pobytu je miesto stáleho bydliska obyvateľa na území Slovenskej republiky, na ktorom je prihlásený podľa osobitného predpisu,
 • miesto súčasného pobytu je skutočné bydlisko obyvateľa, na ktorom nemusí byť prihlásený na trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt, a mesiac a rok, odkedy sa v ňom obyvateľ zdržiava,
 • pobytom v zahraničí a rokom príchodu do krajiny od roku 1980 je pobyt obyvateľa v zahraničí od roku 1980 kedykoľvek v trvaní najmenej jedného roka a rokom príchodu do krajiny od roku 1980 je rok posledného prisťahovania obyvateľa na územie Slovenskej republiky po skončení jeho posledného pobytu v zahraničí,
 • pohlavie je znak osoby určený pri narodení alebo pri zmene pohlavia,
 • dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia obyvateľa,
 • rodinný stav je vyjadrením právneho vzťahu obyvateľa vo väzbe na manželstvo,
 • rok uzavretia manželstva je časový údaj o uzavretí súčasného alebo posledného manželstva obyvateľa,
 • počet živonarodených detí je údaj o počte všetkých detí, ktoré sa obyvateľovi narodili živé počas jeho života; údaj sa zisťuje u ženy aj u muža,
 • štát a miesto narodenia je bydlisko matky v čase narodenia dieťaťa; ak obyvateľ nepozná bydlisko matky v čase svojho narodenia, uvedie sa miesto pôrodnice,
 • štátna príslušnosť je údaj o právnom vzťahu medzi obyvateľom a jeho štátom podľa právnych predpisov jeho štátu; sčítací formulár umožní uviesť aj údaj o ďalšej štátnej príslušnosti,
 • súčasná ekonomická aktivita je údaj o postavení obyvateľa na trhu práce,
 • zamestnanie je konkrétny druh práce podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,2©†ktorú obyvateľ vykonáva,
 • odvetvie ekonomickej činnosti je druh výroby alebo činnosti podniku alebo iného subjektu, v ktorom má obyvateľ zamestnanie,
 • postavenie v zamestnaní je súčasné postavenie obyvateľa v pracovnom procese,
 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší získaný stupeň vzdelania obyvateľa, ktorý dovŕšil aspoň 15 rokov veku; najvyšším dosiahnutým vzdelaním je aj vzdelanie uznané podľa osobitného predpisu,
 • miesto výkonu zamestnania je adresa jeho pracoviska,
 • miesto školy je adresa základnej školy, strednej školy alebo vysokej školy, do ktorej obyvateľ dochádza,
 • periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy je údaj o pravidelnosti dochádzky obyvateľa do zamestnania alebo do školy,
 • spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy je údaj o prevažujúcom spôsobe dopravy obyvateľa do zamestnania alebo do školy,
 • národnosť je príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine; obyvateľ môže uviesť aj údaj o ďalšej národnosti, materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom najčastejšie hovorili doma v detstve
 • náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu,
 • vzťahy medzi členmi domácnosti sú vyjadrením príbuzenského alebo iného vzťahu obyvateľa k osobe alebo osobám žijúcim spolu v jednom byte.

§2

Charakteristiky zisťovaných údajov o témach týkajúcich sa domov a bytov k rozhodujúcemu okamihu sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 sú tieto:

 • forma vlastníctva bytu je údaj o právnom vzťahu, na základe ktorého je byt užívaný,
 • obývanosť bytu je údaj o tom, či je byt obývaný,
 • podlahová plocha bytu je súčtom plôch obytných miestností, kuchyne a ostatných miestností v byte, ktorými sú predsieň, hala, komora, chodba, kúpeľňa, záchod, bez plochy zastavanej nosnými stenami, balkónov, lodžií, terás a neobývateľných pivníc a udáva sa v štvorcových metroch,
 • počet obytných miestností v byte je údaj o počte izieb v byte,5©
 • poloha bytu v dome je poschodie, na ktorom sa byt nachádza,
 • zásobovanie vodou v byte je údaj o dostupnosti vodovodu v byte,
 • splachovací záchod v byte je údaj o existencii toaletného zariadenia napojeného na zdroj tečúcej vody v byte,
 • kúpeľňa v byte je údaj o existencii vane alebo sprchovacieho kúta v byte,
 • typ kúrenia bytu je údaj o spôsobe kúrenia v byte,
 • zdroj energie používaný na vykurovanie bytu je údaj o zdroji energie zásobujúcom vykurovacie médium,
 • typ domu alebo iného obydlia, v ktorom sa byt nachádza, je druh jeho určenia alebo prevažujúceho účelu využívania, ktorý je evidovaný v administratívnych zdrojoch,6©
 • počet podlaží v dome, v ktorom sa byt nachádza, je celkový počet podzemných a nadzemných podlaží domu,
 • typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o umiestnení a vlastníctve vodovodnej prípojky,
 • obdobie výstavby domu, v ktorom sa byt nachádza, je rozpätie rokov, v ktorom bol dom dokončený,
 • materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o materiáli zvislej nosnej konštrukcie domu, pričom za nosné konštrukcie sa považujú tie, ktoré nesú stropy a strechu domu, najmä vonkajšie múry a zvislé časti skeletových konštrukcií; ak je nosná konštrukcia vyrobená z viacerých materiálov, vyznačí sa prevažujúci materiál a pri jeho určovaní sa neprihliada na materiál použitý na základy ani na priečky domu,
 • obnova domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o tom, či je dom obnovený, pričom sa uvádza obdobie ukončenia poslednej rekonštrukcie; obnovou domu sa rozumie zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, výmena strechy a prístavba alebo nadstavba,
 • typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o používanom druhu kanalizačného systému,
 • plynová prípojka domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o tom, či dom má zavedenú plynovú prípojku z verejnej siete,
 • podmienky bývania je údaj o type príbytku, v ktorom obyvateľ býva.

§3

Štruktúra zisťovaných údajov o obyvateľoch a štruktúra zisťovaných údajov o domoch a bytoch sú uvedené v prílohe č. 1.

§4

 • Ak nejde o obyvateľa podľa odseku 2, údaje podľa § 1 písm. b), c), f) až h), l), o), p), r) až w) sa zisťujú prostredníctvom sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov typu A, § 1 písm. a), d), e),i) až k), m), n) a q) sa zisťujú z administratívnych zdrojov.6
 • U obyvateľa, ktorý plní povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov bez možnosti autentifikácie, alebo ak žiadny zo spôsobov autentifikácie neprebehol úspešne, sa všetky údaje podľa § 1 zisťujú prostredníctvom sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov typu B.
 • Údaje podľa § 2 sa zisťujú z administratívnych zdrojov prostredníctvom sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov.
 • Sčítací formulár na sčítanie domov a bytov sa vypĺňa v dotazníkovej forme, prostredníctvom ktorej sa zisťujú údaje podľa § 2 o jednom byte v dome, alebo v databázovej forme, prostredníctvom ktorej sa zisťujú údaje podľa § 2 o všetkých domoch a bytoch v obci alebo mestskej časti.
 • Pravidlá na vyplnenie sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov a sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov a pravidlá na zobrazenie vyplnených údajov zahŕňajú pokyny na prácu s formulárom pre povinnú osobu podľa § 7 zákona, osobu podľa § 8 ods. 2 zákona a asistenta sčítania a vysvetlenie otázok v sčítacích formulároch.

§5

 • Vzory typov sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov sú uvedené v prílohe č. 2. 
 • Vzory foriem sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov sú uvedené v prílohe č. 3.
 • Poradie otázok v sčítacích formulároch na sčítanie obyvateľov a v sčítacích formulároch na sčítanie domov a bytov použitých pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 môže byť iné, ako je uvedené v prílohách č. 2 a 3, ak je to vzhľadom na uľahčenie vypĺňania a spracúvania sčítacích formulárov vhodnejšie.

§6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2020.

Dátum vloženia: 22. 7. 2020 8:49
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 7. 2020 8:59
Autor: Správce Webu

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11 12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

V OBCI VYUŽÍVAME

Širokopásmový internet o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

EU

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Úradné hodiny

 • Pondelok: 7:00 - 15:00
 • Utorok:      7:00 - 15:00
 • Streda:      7:00 - 16:30
 • Štvrtok:     7:00 - 15:00
 • Piatok:      7:00 - 12:00

Kontakty

Adresa
Horná Lehota č.210
027 41 Oravský Podzámok
Okres Dolný Kubín

Spojenie
Tel.: 421 43 5893 226
Fax: 421 43 5823 226
Email: ouhornalehota@orava.sk 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Erb obce

Podľa Andreja Kavuljaka ako uvádza vo svojom Historickom miestopise Oravy obecným znakom obce je vták sluka, ktorý je zachytený aj v obecnej kronike. Kronika sa začala písať však až v roku. V monografii o obci Horná Lehota, ktorú zostavil Peter Huba v roku 1994 ja uvedený ako obecný symbol holubica s ratolesťou v zobáku, ktorý vychádzal pravdepodobne z erbu Abaffyovcov.Erb obce tvorí v modrom poli štítu na zelenej pažiti strieborný (biely) vták so zlatými (žltými) nohamia zobákom, držiaci v zobáku zlatú (žltú) jaštericu so strieborným (bielym) jazykom.Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať z 18. storočia, uložená v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgovej zbierke pečatí. Na odtlačku nedatovaného typária s kruhopisom SIGILLUM POSS. F. LIHOTA (Pečať obce Horná Lehota) je vyobrazený na pažiti vták s jaštericou v zobáku. Takáto istá pečať sa našla aj v Štátnom archíve v Bytči. Na základe týchto zistení bol uvedený symbol obce schválený aj Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra.

Obec Horná Lehota